НГФК

Национален граждански форум за култура

National Civil Forum for Culture

 

»НАЧАЛО

»ЗА НАС

»ЧЛЕНОВЕ

»СТРУКТУРА

»СТАНОВИЩА

»ДОКУМЕНТИ

»ПАРТНЬОРИ

»ВРЪЗКИ

 

Правилник за работата
на Националния граждански форум за култура

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Правилникът на Националния граждански форум за култура (Форумът) се основава на предмета, целите, характера, правата и задълженията от Споразумението за обща воля и общи действия, подписано от всички граждански организации и е неразделна част от него.

(2) Форумът е хоризонтална структура на юридически лица (асоциации, сдружения, фондации, дружества, национални институции и браншови обединения), както и на физически лица в областта на културата, които се обединяват за реално участие при поставяне на проблемите и при вземането на решенията по формирането, актуализирането и провеждането на културната политика.

 

СТАТУТ

Чл.2. (1) Форумът е неформална организация.

(2) Неговата дейност се основава на чл. от Конституцията на Република България.

 

ЧЛЕНСТВО

Чл.3. (1) Членството във Форума е доброволно, съгласно т. 4 и т. 8 от Споразумението за обща воля и общи действия и при спазване изискванията на настоящия Правилник.

(2) Членството във Форума възниква с подписването на Споразумението за обща воля и общи действия.

Чл.4. Всеки член на Форума плаща членски внос, размера на които се определя в началото на всяка календарна година от Общото събрание и се дължи ежемесечно.

Чл.5. Прекратяването на членството във Форума става чрез едностранно волеизявление от страна на съответния член за оттегляне на подписа му под Споразумението, а също така и при:

1.     смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице;

2.     прекратяване на юридическото лице;

3.     отпадане поради неплащане на членски внос в размер на шест месечни вноски.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.6. За провеждане на дейността си по постигане на своите цели Форумът, в съответствие с т.10, т.11 и т.12 от Споразумението, с решение на Общото събрание избира ad hoc Представителства по стратегически и актуални проблеми.

Чл.7. Всяко представителство излъчва свой координатор, който получава от Общото събрание мандат с правомощия по решаване на определения проблем.

Чл.8. Всяко представителство:

1. може да привлича в състава си експерти от организациите-членове на Форума, както и външни експерти;

2. представлява Форума в смесени работни групи с представители на други организации, включително и с представители на публични власти, като спазва изискванията на сключеното Споразумение за партньорство;

3. чрез своя координатор, в съответствие с гласувания му мандат, представя пред обществеността позиции на Форума;

4. след приключване на работата по проблема задължително внася отчет за извършеното на следващото заседание на Общото събрание на Форума.

Чл.9. Юридическото представителство на Форума се осъществява от организацията, избрана от Общото събрание, която подписва и подпечатва документите му в рамките на гласувания й мандат.

 

УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ

Чл.10. Управлението на Форума се осъществява от Общото събрание.

Чл.11. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Форума, всеки от които има един глас при вземане на решения.

Чл.12. Общото събрание се свиква:

-         по предварително приет от него график на редовни заседания;

-         по реда на т. 10 от Споразумението за обща воля и общи действия.

Чл.13. (1) Свикването на Общото събрание става чрез покана до членовете седем дни преди посочената дата на заседанието.

(2) Поканата съдържа задължително място и време на заседанието, дневен ред, материали и проекти за решения.

Чл.14. (1) Общото събрание заседава при кворум най-малко половината от всички негови членове.

         (2) Ако не се явят необходимия брой членове, събранието се отлага за 1 час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на членовете, които са се явили.

Чл.15. (1) Обсъждането на проблемите от Общото събрание става по реда на тяхното постъпване.

(2) Всички изказвания, предложения и препоръки на членовете, както и решенията на Общото събрание на Форума се протоколират.

Чл.16. Решенията на Общите събрания на Форума се приемат с обикновено мнозинство.

Чл.17. По неотложни проблеми Форумът взема решение на подпис, без да свиква Общото събрание по установения ред, като в първото негово заседание се представят фактическите обстоятелства, наложили подобни действия.

Чл.18. Общото събрание се ръководи от председател, избиран ad hoc за всяко заседание.

Чл.19. Общото събрание:

         1. Утвърждава, преразглежда и прекратява Представителствата на Форума и мандатите на техните координатори.

         2. Решава сключването на Споразумения за партньорство.

         3. Взема решения по работата на представителствата и приема техните отчети.

         4. Избира членове на Координациония съвет на Форума с определени мандати.

5. Взема решения по всички въпроси, които имат отношение към Форума и неговите публични становища.

 

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

Чл.20. Координационният съвет е оперативен орган на Форума.

Чл.21. Координационния съвет се състои от 11 члена:

         1. По двама представители на (а) организациите на културмениджъри и сдружения за колективна защита на авторски права, (б) организациите на артисти, (в) организациите на потребители, медии и малки култури, (г) организациите на бизнеса, (д) организациите на изследователи-експерти

         2. Представител на организацията, осъществяваща финансовия мениджмънт, който участва по право като представител на една от по-горе представените групи

         3. Постоянния координатор на Форума

Чл.22. Координационният съвет избира за всяко свое заседание председател, който ръководи събранието.

Чл.23. Координационният съвет:

         1. Реализира оптимална координация и комуникация между всички членове на Форума и между Форума и обществеността.

         2. Свиква Общото събрание.

         3. Подпомага работата на Представителствата на Форума.

    4. Поддържа връзките с обществеността, като осигурява своевременно информация за членовете на Форума, публичното пространство и организациите-партньори.

         5. Предлага на Общото събрание за избор постоянен координатор и ръководи неговата работата.

Чл.24. Заседанието на Координационния съвет е редовно, ако присъстват най-малко една трета от неговите членове.

 

ПОСТОЯНЕН КООРДИНАТОР

Чл.25. (1) Организацията, осъществяваща финансовия мениджмънт на Форума сключва договор с постоянния кординатор.

(2) Постоянният координатор получава възнаграждение, определено от Общото събрание на Форума.

Чл.26. Постоянният координатор:

         1. Свиква, протоколира и съхранява документацията от заседанията на Координационния съвет.

         2. Поддържа постоянни контакти с членовете на Координационния съвет.

         3. Осигурява постоянната координация и комуникация между членовете на Форума.

         4. Осигурява връзките на Форума с обществеността.

         5. Подпомага работата на Представителствата на Форума.

         6. Протоколира заседанията на Общото събрание.

         7. Съхранява документацията на Форума.

Чл.27. Постоянният координатор периодично се отчита финансово пред организацията, която по мандат осъществява финансовия мениджмънт на Форума.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Чл.28. (1) Финансовият мениджмънт на Форума се осъществява от организация, избрана от Общото събрание.

Чл.29. За дейността по постигане на целите си Форумът набира финансови средства от:

1.     Членски внос.

2.     Дарения.

3.     Спонсорства.

4.     Международни програми.

Чл.30. Финансовите средства на Форума чрез организацията, осъществяваща финансовия мениджмънт се изразходват за:

1.     Разходи по оперативната работа на Форума.

2.     Поддържане на сайт „Национален граждански форум за култура“.

3.     Работата на Представителствата на Форума и на смесени работни групи.

4.     Разработване на законови и подзаконови нормативни актове.

5.     Организиране на публични дебати и дискусии.

6.     Популяризиране на дейността на Форума.

7.     Провеждане на образователни програми с оглед повишаване качеството на мениджмънта на културата.

8.     Изследователски програми по актуални проблеми на културата, културната политика и мениджмънта на културата.

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Чл.31. Работата на Форума се осъществява при спазване принципите на публичност и прозрачност.

Чл.32. Създава се интернет-сайт „Национален граждански форум за култура“.

Чл.33. Форумът периодично провежда пресконференции.

 

Настоящият Правилник е приет от Общото събрание на Националния граждански форум за култура, проведено на 15.05.2002 г. в гр. София и влиза в сила след преподписването му от физическите лица и полагане печат и подпис на не по-малко от ½ от организациите членове на Форума.

 

СЛОВОТО

горе