НГФК

Национален граждански форум за култура

National Civil Forum for Culture

 

»НАЧАЛО

»ЗА НАС

»ЧЛЕНОВЕ

»СТРУКТУРА

»СТАНОВИЩА

»ДОКУМЕНТИ

»ПАРТНЬОРИ

»ВРЪЗКИ

 

Споразумение

за обща воля и общи действия

 

страни

Ние, легитимните представители на професионални асоциации, сдружения, съюзи, национални институции и браншови обединения на

- професионалисти от всички изкуства и сферата на културно-историческите ценности, любителите, медиите и потребителите на културни продукти;

- предприемачи от стопанството и бизнеса;

- групи и общности на младежки, етнически и други култури;

- изследователи-експерти по проблемите на културата

сключихме това споразумение, обединени от разбирането, че гражданското общество трябва да участва реално във вземането на културно-политическите решения.

 

преамбюл

Убедени сме, че българската култура е основно благо за българските граждани.

Убедени сме, че българската културна идентичност е безценен капитал за присъединяването ни към културното и етническо многообразие на Европейския съюз.

Убедени сме, че съвременното българско изкуство, наред с образованието, научните изследвания и културно-историческото наследство са основен фактор за преодоляване на кризата, за икономическото и социално развитие, за повишаване качеството на живот на българите.

Запазването и развитието на българската култура изисква трайни, широко споделени политически решения, които не могат да бъдат постигани без реалното участие на гражданското общество.

 

послание

Убедени сме, че в годините на прехода противоречивите управленски решения за отделни сектори и за културата като цяло са израз на липсата на последователна и ясна стратегия за национална политика за култура.

Убедени сме, че инфраструктурната криза, заплашителната тенденция към депрофесионализация и драстичното намаляване на любителските форми във всички сектори могат и трябва да бъдат преустановени, като бъдат защитени дялове от брутния вътрешен продукт и бюджета, съпоставими със съответните стойности в европейските страни.

Ние, подписалите това Споразумение се ангажираме да предоставяме положително аргументирани предложения за решения, за което е необходимо конституирането ни като легитимен партньор в диалога с публичните власти. Ние сме готови да поемем и съответния дял от отговорността за тези решения.

Убедени сме, че днес вече е безсмислено да се поставя въпросът „колко?“, преди да се отговори на въпроса „как са се вземали, как се вземат и как би трябвало да се вземат решения за запазване и развитие на културата?“

 

предмет на споразумението

1. Постигане на реално участие на гражданското общество при поставяне на проблемите и вземането на решенията по формиране и провеждане на политики за култура.

 

форма на споразумението

2. Легитимно избраните председатели или представители на гражданските организации, подписали Споразумението, формират равнопоставено Национален граждански форум за култура, който за краткост по-нататък се нарича форум.

3. Форумът се свиква съгласно т. 10 от това Споразумение.


характер на споразумението

4. Споразумението е отворено за всяка гражданска организация, която е съпричастна на неговия предмет и цели.

5. Споразумението събира чрез своя форум компетентността на своите членове, която упражнява при участие във вземането на решения по проблеми на отделен сектор или на цялата култура.

 

цели на споразумението

6. Със споразумението се поставят следните цели:

(а) Форумът да се конституира като равнопоставен и легитимен партньор на публичните власти при вземането на културно-политически решения;

(б) Форумът да съдейства за постигането на политическа воля за разработване и приемане в Народното събрание на дългосрочна и устойчива стратегия за национална културна политика с ясни политически ангажименти, принципи, правила, приоритети и критерии за оценка.

(в) Форумът да провежда постоянно мониторинг върху състоянието на културните дейности, както и да предприема действия за подобряване условията за развитие на българската култура;

(г) Форумът, в партньорство с публичните власти, да работи за подобряване качеството на мениджмънта и административното управление във всички сектори на културата.

 

права и задължения на подписалите споразумението

7. Всяка гражданска организация е автономна по отношение на Споразумението, като едновременно с това поддържа и спазва взетите от форума решения, ако нейният председател (представител) ги е гласувал.

8. Всяка гражданска организация запазва правото си да оттегли подписа си под споразумението, ако реши, че не споделя начина и средствата, чрез които се осъществяват поставените цели.

9. Всеки от председателите (представителите) на организациите, подписали Споразумението, се включва по право във форума след всеки пореден избор от гражданската организация, която представлява.

10. Всички подписали споразумението могат да свикват форума по своя инициатива за обсъждане на конкретен проблем от сектора или от сферата на културата като цяло, при положение, че са получили подкрепа от една десета от всички членове на форума.

11. Инициаторът за свикване на форума е длъжен да осигури място за събиране и да организира работата по проблема до неговото решаване.

12. Форумът се задължава да уведомява своевременно съответните публични власти за идентифициран проблем и да съдейства с всички средства, включително застъпничество, лобиране и натиск за неговото решаване.

 

Това споразумение се сключи днес, 14.02.2002, в гр. София.

 

СЛОВОТО

горе