НГФК

Национален граждански форум за култура

National Civil Forum for Culture

 

»НАЧАЛО

»ЗА НАС

»ЧЛЕНОВЕ

»СТРУКТУРА

»СТАНОВИЩА

»ДОКУМЕНТИ

»ПАРТНЬОРИ

»ВРЪЗКИ

 

Споразумение за партньорство

между Комисията по култура в ХХХIХ-то Народно събрание,
Министерство на културата и гражданските обединения,
представляващи проблемите на културата

(обсъдено на Трета национална кръгла маса на тема „Ролята на гражданското общество при формирането на българската културна политика“)

 

НИЕ, представителите на КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА в ХХХIХ-то Народно събрание и на МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, като провеждащи държавната политика в областта на културата, от една страна, и НАЦИОНАЛНИЯ ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ НА КУЛТУРАТА, от друга страна,

като изразяваме взаимното си уважение и убедеността си, че проблемите на националната култура и на политиката в тази сфера могат да бъдат решавани в рамките на дългосрочен и устойчив процес с обединените усилия на страните по това Споразумение, на всички други заинтересовани страни и на цялото общество,

при спазване на принципа за прозрачност и своевременна взаимна информираност за намеренията, позициите и действията си,

водени от убеждението, че законодателните и изпълнителни власти и гражданските обединения могат и трябва да изграждат отношенията си на основа на взаимно зачитане с цел ефективно партньорство,

СЕ СПОРАЗУМЯХМЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Публичните власти и гражданските обединения взаимно зачитат своите допълващи се компетенции при формирането, актуализирането и провеждането на националната културна политика.

2. Всяка от страните има право да инициира и участва в публични дебати по проблеми на културната политика, като страната-инициатор осигурява провеждането на дебата.

3. Органите на законодателната и изпълнителната власти имат право да получават своевременна информация от гражданското обединение за изследователски и експериментални програми и резултатите от тях, за проучвания на общественото мнение по проблеми на културата, провеждани от гражданското обединение.

4. Гражданските обединения имат право на своевременна информация относно мотивите за предстоящи управленски и законодателни решения, за изпълнението на вече взетите решения от публичните власти, свързани с провеждането на националната културна политика, както и на предложения за законодателни и други управленски решения.

Страните са убедени, че с подписването на това Споразумение се поставя начало на дългосрочен и устойчив процес на партньорство в името на издигане мястото на националната култура като приоритет на държавната политика.

Настоящото Споразумение бе подписано на 15 април 2002 година в три еднакви екземпляра.

 

ЗА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА В ХХХIХ НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

проф. Стефан Данаилов, Председател на Комисията по култура

 

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА:

проф. Божидар Абрашев, Министър на културата

 

ЗА НАЦИОНАЛЕН ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ НА КУЛТУРАТА:

доц. Емил Марков, Ръководител на представителство на НГФК

Александър Радославов, член на представителството на НГФК и председател на сдружение „Иза-Арт“

 

СЛОВОТО

горе