НГФК

Национален граждански форум за култура

National Civil Forum for Culture

 

НАЧАЛО

ЗА НАС

ЧЛЕНОВЕ

СТРУКТУРА

СТАНОВИЩА

ДОКУМЕНТИ

ПАРТНЬОРИ

ВРЪЗКИ

 

Национален граждански форум за култура (НГФК, Форумът) е неправителствена и неформална организация. Форумът е широка коалиция, включваща над 50 граждански организации и НПО с дейност във всички сфери на културата, обединени от общия си интерес да влияят и участват в културната политика в България. По този начин НГФК се стреми да създаде по-добри условия за развитието на културата. Членове на Форума са представители на сдружения, съюзи, асоциации, общности, национални институции и браншови организации от всички сфери на изкуствата и културно-историческото наследство, любители, медии и потребители на културни продукти; предприемачи от икономиката и бизнеса; общности на младежки и други култури; изследователи и експерти по проблемите на културата.

Дейността на Форума създава сфера за изграждане на широко споделени решения с участието на най-широк кръг от заинтересовани страни и атмосфера за конструктивен диалог по проблеми на културната политика между неправителствения сектор и публичните власти.

Мисията на Форума е постигане на реално участие на гражданското общество в процеса на правене на културната политика: идентифициране, изграждане, актуализиране и провеждане на политики за култура. Изпълнявайки тази мисия НГФК се стреми:

  • Да конституира неправителствените организации, заинтересовани от процеса на изграждане на културна политика като равнопоставен и легитимен партньор на публичните власти при вземането на културно-политически решения.

  • Да повиши общественото внимание чрез провеждане на мониторинг върху състоянието на културните дейности в държавата, както и да предприема действия за подобряване условията за развитие на българската култура.

  • Да съдейства за постигането на политическа воля за разработване и приемане в Народното събрание на дългосрочна и устойчива стратегия за национална културна политика.

  • Да се присъедини към международния културен диалог чрез изграждане на партньорство със страни в региона.

 

Дейности и проекти

След подписването на Споразумение за партньорство с Министерство на културата и Комисията по култура в Народното Събрание, НГФК работи с публичните власти на централно ниво по конкретни проблеми в различните сектори на културата. Споразумението за партньорство дава принципи и механизми за взаимодействието между гражданското общество и властите и по този начин конституира НГФК като легитимен партньор на управлението. Цел на Споразумението е допринасяне в общата работа между гражданските организации и институциите в оглед на извеждане на националната култура като приоритет на държавната политика. По конкретни проблеми в процеса на правене на културната политика Форумът излъчва Представителства. Представителствата се състоят от експертни от различни сектори с компетенции и опит по конкретния проблем. Представителствата си взаимодействат с представители и работни групи от МК, Комисията по култура при НС. В момента такива Представителства работят по определени проблеми в различни сфери - проектозакона за филмовата индустрия, проектозакона за паметниците на културата, проектозакона за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, както и по общи за всички сфери проблеми - проект за арт-лотария, който ще осигури механизъм за финансиране на културата, инвентаризация на културата, закрепване на законова основа на правото на гражданките организации да участват във вземането на политически решения.

 

Проекти за регионално влияние

Форумът се стреми да развие дейността си в регионите чрез въвличане в свои инициативи на граждански организации, заинтересовани лица и общности на местно ниво. По този начин НГФК стимулира изграждането на устойчив диалог в регионите и осигуряването  на широк достъп до процеса на вземане на политически решения по отношение на културата. Националният граждански форум за култура и Национално сдружение на общините в Република България подготвят Споразумение, което ще конституира НГФК като партньор на властите в регионите, с което НГФК ще допринесе за развитието и провеждането на местни културни стратегии.

Имайки предвид, че подобни демократични процеси на взаимодействие и дебат протичат в много страни на Юго-Източна Европа, Форумът се стреми да изгради международни контакти и проучва възможностите за работа в мрежа и партньорство с организации, които имат сходни дейности и мисия. Контактите с НПО от региона са добра възможност за обмен на опит и информация за като за успешно реализирани, така и за бъдещи проекти и инициативи.