Литературен форум  

Брой 6 (447), 13.02. - 19.02.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Подслушвани от ДС

Георги Саев

Затворени гласове

Не мислех да отделям повече време извън необходимото за прочита на моето досие. Бях натрупал достатъчно омезрение от действията на опасни и митични отделения, отдели и управления, а и от фиксирани мигове на човешко падение. Да не споменавам своето изумление от болното въображение, мнителността и съмнителния професионализъм на бившата Държавна сигурност... Исках да се отдалеча от едно минало, с което някога бях в спор. Случаен разговор с близък познат (защо да не спомена неговото име, за разлика от използваните похвати в досието!) – писателят Георги Величков – ме убеди обаче в правдивостта на моралната му позиция: трябва да се помни, нужно е младите генерации да са осведомени, за да не се забрави. За да знаят дори малкото, което допълва представата за големите изпитания на други...

В първите месеци на 1978 г. внушаващата страх у нормалните хора бивша ДС вторачва поглед и в мен. Още повече, че не е имала никакви вътрешни задръжки при моя дразнещ я буржоазен произход. Предполагам, съдейки от датите на документите в досието, интересът й е събуден след “сигнала” на агента “Любен” (февруари 1978 г.). В неговия донос с претенциите за по-цялостен и теоретично мотивиран обзор за състоянието на културния живот е изведено на преден план разкритието, че някои личности и среди стават вече опасни с подмолната си дейност.

 

Препис!

УПРАВЛЕНИЕ VI ДС
ОТДЕЛ I
ОТДЕЛЕНИЕ I

Рег. № 1776
Екс. 1
София, 20 февруари 78

Строго секретно!

Съобщава: “Любен”
Приел: ОР Гашев
на 17.II.1978 г. на закрит

С В Е Д Е Н И Е

 

ОТНОСНО: някои прояви сред творческата интелигенция

 

Някои събития, идващи по логичен и правомерен път ни дават основание да заключим, че известни среди и личности от културния фронт продължават сега по-активно да прилагат тактиката на Збигнев Бжежински “сведените мостове”. На пръв поглед дори се срещаме с привидна лоялност и “пламенни изказвания” на отделни събрания, а действията водят към планомерно завземане на позиции в творческите съюзи и главно в средствата за масова информация. От тук до “стрелбата” по определени лица има само една крачка (...)

3. Можем да кажем, че в завземането на позиции тактиката на “сведените мостове” си има своите успехи. Така например, в редица печатни издания вече са укрепени хора, които не жалят сили да “допринесат” по своята си линия за успеха на “делото”. Става дума за оценка на определени произведения и автори, угодни или не на тези хора. По даден знак (откъде ли идва той?) се започва канонада или се нанася внезапен удар по дадено произведение или писател, или публицист и т.н. Така, например, можем да изброим неколцина потенциални проводници на горепосочената тактика, всеки със своя задача, връзки, начин на действие. Във вестник “Труд” това е Радко Трифонов, до известна степен Георги Мичев. В “Литературен фронт” – Атанас Свиленов, Петър Филчев, Здравко Петров. В списание “Журналист” – Тодор Абазов. В “Поглед” – Станчо Станчев (макар и малко встрани от проблемите на културата). В “Народна култура” – Георги Саев, Владимир Михайлов, Жана Авишай. В Телевизионния театър – Галя Бъчварова и т.н. (Б.а. Всички подчертавания, резолюции и бележки в документите са направени в бившата ДС. Позволил съм си някои съкращения на текстове, за да се избегнат лични моменти)....

 

Смисълът на “сведените мостове” е да преминават по тях “чужди идеи и чужди хора”. Агентът “Любен” не спира обаче до тук, а обогатява своята информация с конкретно обвинение: “Важен факт е сведението, че къщата на Георги Саев на ул.”Раковски” 147 е едно от местата, където се събират някои от хората на театралния литературен фронт. Тук се обсъждат и решават начините, по които трябва да се утвърди или удари даден автор, пиеса, книга, телевизионен спектакъл”...

С посочения тревожен сигнал се слага началото на едно досие, побрано в четири обемни папки с приблизително хиляда страници, и продължило да расте повече от четири години. В “Предложение” за “откриване дело за оперативна проверка” (декември 1979 г.) се пояснява “В процеса на изясняване на сигнала първоначалната информация бе потвърдена. Придобиха се достоверни данни, че по редица въпроси на вътрешната и международна политика Георги Саев стои на враждебни позиции.” Незабавно възниква решението “да се открие дело за оперативна проверка”, а на разкрития ненадежден “обект” е даден псевдонима “Домакин”. Изготвен е също “план за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по обект на ДОП “Домакин”. От дистанцията на времето те изглеждат наистина оригинални и ефективни при изплитане мрежата около набедената жертва.

МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Да се изучи близкото обкръжение на обекта, с цел вербовка на агент, придобиване на ДЛ или разкриване на агентурни възможности за придобиване на оперативна информация за проявите, поведението и връзките на обекта.

Срок: 31.01.1980 г.
Отг.: Павлов

2. На аг. “Дамянов”, аг. “А. Стоянов” и б.аг. “Маринов” да се разработят и възложат задачи за изясняване на:

- Морално-политическия облик, близките връзки на обекта и основата на взаимоотношенията им;

- удовлетвореност от работа и творчество, планове и намерение да пише и подготвя за печат материали, статии и книги и тяхната насоченост;

- отношение към актуални обществено-политически събития у нас и зад граница и към политиката на партията в областта на културата;

- евентуално поддържани връзки с чужди граждани и характер на взаимоотношенията им.

Срок: 31.01.1980 г.
Отг.: Павлов

3. С цел установяване използува ли обектът пощенския канал с престъпна цел, да се проведе М “Вихрен” по име и адрес за срок от 6 месеца.

Срок: 31.12.1979 г.
Отг.: Павлов

4. Да се изучи обстановката по месторабота на обекта и при оперативна необходимост се проведе М “Г” за документиране дали пише и съхранява инкриминирана литература и установяване имена и адреси на негови близки връзки.

Срок : 01.03.1980 г.
Отг.: Павлов

5. При представляващата оперативен интерес обстановка – посещение на чужди граждани по линия на дирекция “Театър” и в-к “Народна култура”, командировки на обекта зад граница, провеждане на международни прояви и др., агентурно-оперативният контрол се засилва, като се провежда М “Пирин” по месторабота, експлоатира се М “Родопи” по живеене и се разработи комбинация за внедряване на аг. “Гергинов” към обекта.

Срок: постоянен
Отг.: Павлов

6. Придобиваната оперативна информация за обекта по ДОП “Либерал”, ДОН ”Приятелка”, сигнала “Театровед” – негови близки връзки, ще се анализира с цел използването й за решаване задачи по делото.

Срок: постоянен
Отг.: Павлов

7. Да се извърши проверка предоставят ли служебните задължения на обекта възможност за запознаване с материали, представляващи служебна или държавна тайна и съществуват ли други възможности за достъп до такива.

Срок 28.02.1980 г.
Отг.: Павлов

8. Да се извършат проверки за получаваните от обекта и съпругата му заплати и хонорари, както и за евентуално притежавана от тях чужда валута в БНБ, като се съпоставят доходите им с начина им на живот.

Срок: 31.01.1980 г.
Отг.: Павлов

И т.н. и т.н...

 

Любопитното е, че месеци преди да се състави този план механизмът на дебнене е задействал не само чрез т. нар. "мероприятия" "Вихрен" (контрол над кореспонденцията) и "Пирин" (подслушване на телефоните в дома и на месторабота), но се пристъпва към по-пълното "обработване" на обекта с мероприятие "Родопи".

 


Началник отдел I, у-ние VI-ДС
гр. София
Вх.№ 46871/ 24.12.1979 г.

Приложение № 6
СЕКРЕТНО С ОСОБЕНА ВАЖНОСТ!

Екз. № 1

 

С П Р А В К А

 

На... 26.IV.1979 г. въз основа на искане № .Р0007186 от 31.IV.1979 г.

На VI управление, 1 отдел 02 отделение е проведено “М-Родопи”/ ЖС

на обекта “ДОМАКИН “, гр. СОФИЯ, ул. “Г. С. Раковски “ № 147

Мероприятието обхваща следните помещения: КУХНЯ И КАБИНЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

За мероприятието се използва базова стая, находяща се на ул.” Раковски “

№ 147...... собственост на ...  др. Ницова.................................................

Съгласно т. 32 от Заповед № Iр-20 от 1.III. 1976 г. агентурно-оперативното поделение поема охраната на мероприятието след прекратяване на експлоатацията до неговото демонтиране. Задълженията на поделението Ви по охраната са следните:

1. Да изпълнява задачите и указанията, залегнали в плана по провеждането на мероприятието – раздела “Опасности от провал и предпазни мерки”, а именно: Мероприятието може да бъде разкрито при ремонт в домът на обекта по специално при боядисване или при залепване на тапети на стените. При предстоящ такъв управление VI-то при възможност ще бъде уведомявано от сем. Маркови чиято дъщеря е служител на вфиз. д-во Левски-Спартак. Мероприятието може да бъде разкрито при ремонт и повреда на телефона в базовия апартамент. При повреда на телефона др. Ницова ще бъде инструктирана да не допуска телефонни техници а да уведомява управление 06-ДС за което ще и бъдат дадени служебни телефони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

2. Настоящият документ да се съхранява в съответното ДОР или литерно дело до демонтиране на мероприятията, след което да се унищожи с протокол.

Началник управление: подпис
, ( не се чете)

Б.р. - Правописът е автентичен

Следва

Българската литература

© 2001 Литературен форум