Литературен форум  

Брой 11 (452), 20.03. - 26.03.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Марин Георгиев

Господин Никой 

или 
Защо Михаил Неделчев не е председател

От депутатството си Михаил Неделчев наследи думата процедура. Размахва я наляво и надясно. Но приложи ли я – прилага я по мишонеделчевски.

На 10.03.2001 г. за пръв път спази устава, като разпрати писма за дневния ред на събранието почти до всички членове на сдружението; спази процедурата, за да я употреби срещу колегите си: щом дневният ред е обявен предварително в поканата – не може да бъде променян, т.е – не може да се гласува избор за ново ръководство.

Сякаш че има ръководство.

На 28.02.2001 г. го запитах регистриран ли е УС на сдружението в СГС. В процедура е, отговори Мишо.

Но аз го познавам по-отдавна от Анго Боянов и вместо да разчитам на думите му – направих проверка в регистъра на СГС.

Ето какво излезе:

1. Сегашният Управителен съвет е нелегитимен, защото е избран от незаконно Общо събрание на 4.11.2000 г.; същото е свикано в нарушение на чл. 9, т. 4, от Устава на Сдружение на български писатели, а именно: “Дневният ред на събранието се обявява задължително в поканата за свикването му. Поканата се изпраща с препоръчано писмо до всички членове, най-малко една седмица преди датата на провеждането му”.

2. Управителният съвет, който свиква днешното събрание е незаконен, защото до вчера, 9.03.2001 г., не е заявен за вписване в СГС, а днес – 10.03.2001 г., това не може да стане, тъй като е почивен ден.

3. Очевидно УС съзнава незаконността на Общото събрание от 4.11.2000 г., защото повече от четири месеца не го е заявил за вписване, а твърдението на г-н Михаил Неделчев, че същото е в процедура, само потвърждава моралния му портрет.

4. От казаното дотук произтича, че не може нещо, което е незаконно, да породи нещо, което е законно. Т.е. незаконен УС прави незаконно сегашното събрание, защото не е в правото си да го свика.

5. Сегашното събрание е незаконно и поради още едно обстоятелство: то не е свикано съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (“Държавен вестник” бр. 81 от 6 октомври 2000 г.), в сила от 01.01.2001 г., а именно: “Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден”.

6. Легитимен е оня Управителен съвет на сдружението, който е вписан последен в СГС, а именно с решението от 13.11.1998 г. УС трябва да свика общо събрание за избор на ново ръководство и да се съобрази с параграф 1, ал. 4 от новия Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ бр. 81 от 6.10.2000 г.).

7. Съгласно решението на СГС от 13.11.1998 г. и приложения там списък на членовете на сдружението, 165 на брой минус 5-има починали, УС да уточни действителния членски състав.

София, 09.03.2001 г.

Този текст прочетох и внесох в ОС на 10.03.2001 г.

 

Така че: г-н Неделчев не само, че не е председател на Сдружението, не само че събранието, което свика на 10.03. е незаконно, но и няма никакъв повод за целия шум, който вдига в печата повече от месец около номинацията на Иван Бориславов.

Съюзът на преводачите държи на думата си и препотвърди номинацията си с всички задължителни процедури. Михаил Неделчев говори за процедури, а не е извършил нито една: включително и тази, с която уж бил избран за председател.

За тази цел трябва да представи на съда над 200 обратни разписки от препоръчаните писма за събранието на 04.11.2000 г., които въобще не са изпратени.

Така че номинацията и изборът на Иван Бориславов са законни, извън закона е “изборът” на Михаил Неделчев.

Г-н Никой се представя за г-н Някой.

Българската история познава и други

Лъже-царе-председатели и пр.

Един в повече все ще понесе...

Понеже, обаче, защото...

Понеже г-н Михаил Неделчев заяви на събранието, че отнемам свободата на словото на журналистите, реших да не му пусна отговора: първо – той надълго и нашироко го преразказа на събранието (10.03.2001 г.), второ – най-после ще има основание за обвинението си; трето – ако наистина съм свободословодушител нямаше да му пусна пространното обяснение в бр. 8 на “Литературен форум” (и то преди Анго Боянов).

Е, не можех да пренебрегна реакцията на останалите членове на Сдружението, защото не обслужвам корпоративни или партийни интереси.

А колкото до дебелашката шега на председателя на събранието г-н Йордан Попов, че била хумор редакционната бележка за 100-те лева, които г-н Неделчев дължи на вестника, повтарям, че Неделчев се е подписал на хонорарен лист, а това е вид договор.

Тъй като Неделчев още не го е изпълнил – напомням му да не се срами за 100 лева.

Но пък кой ли договор е изпълнил Неделчев?

Случаят с Анго Боянов не му е първица.

А начин на живот.

М.Г.

Българската литература

© 2001 Литературен форум