Литературен форум  

Брой 15 (456), 17.04. - 23.04.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17
София 1113
Тел./факс: 72-23-02
Е-мail: ibe@ibl.bas.bg

До

г-н Марин Георгиев

Директор на

в. “Литературен форум”

ул. “Г. С. Раковски” № 136

София

 

 

Уважаема редакция на вестник “Литературен форум”,

 

Обръщаме се към Вас, тъй като отзивът “Излезе фундаментален труд на Кузман Шапкарев”, отпечатан във Вашия вестник (бр. 10, 13.03 – 19.03.2001), е анонимен и не можем да адресираме възражението си пряко към автора му.

Поводът да Ви пишем е дълбокото ни неудовлетворение от факта, че заслугата да бъде публикуван забележителният ръкопис от края на ХIХ век на Кузман Шапкарев – “Градиво за български речник” (съхраняван в Научния архив на БАН) според посочената публикация се отдава изцяло на Издателска къща “Аура” и нейните спомоществователи. Премълчавана е, и то не за първи път, изключителната заслуга на Института за български език при БАН и по-точно на Секцията за българска лексикология и лексикография, по чиято инициатива през 1989 г. започна разчитането, преписването и осъвременяването на графиката на текста на Шапкаревия ръкопис. Това бе възложено на специалистите-филолози от секцията г-жа Дора Димитрова (сега собственик на Издателска къща “Аура”) и г-жа Елена Кацкова-Михова под научното ръководство на проф. д.ф.н. Веса Кювлиева-Мишайкова, издирила ръкописа на речника на К. Шапкарев в двата му варианта. Посочените данни не са намерили подходящо полиграфическо експлициране в отпечатания труд (очевидно не случайно), въпреки високата оценка за “професионализма” на издателите според анонимния автор на отзива. Те са сбутани в края на книгата в нескопосно написаните и с груби грешки “Бележки” (с. 373-381) на Издателска къща “Аура”. Може би и поради това те са останали незабелязани от автора на цитираната информация в “Литературен форум”.

Не можем да премълчим и манипулацията, неистината, че Секцията за българска лексикология и лексикография е предоставила възможността на Издателска къща “Аура” да ползва машинописния препис на речника (с. 379, 381). Всъщност той бе неправомерно присвоен, експроприиран като апетитна издателска хапка от Д. Димитрова, тъй като самата тя участва в преписването на машина на текста на диалектния речник на К. Шапкарев.

Казаното дотук ни дава основание да се обърнем към Вас с настойчивата молба да отпечатате писмото ни във в. “Литературен форум”, за да бъдат осведомени читателите на Вашия вестник, че инициаторът, възложителят на плановата задача и подготовката за печат на ръкописа “Градиво за български речник” от К. Шапкарев е Секцията за българска лексикология и лексикография в Института за български език при Българската академия на науките – факт, останал незабелязан в публикацията “Излезе фундаментален труд на Кузман Шапкарев”.

Вярваме, че ще се отнесете с разбиране към нашата молба. 

Секция за българска лексикология и Лексикография
в Института за български език при БАН

 

Б. р.: Повече пояснения може да даде редакторът на страницата г-н Пламен Антов.

Българската литература

© 2001 Литературен форум