Литературен форум  

Брой 19 (460), 15.05. - 21.05.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Кратка история на Българското възраждане

 

Константин Косев. "Кратка история на Българското възраждане". Академично издателство Новата книга на проф. Константин Косев представлява кратък очерк върху историческата съдба на българите през епохата на Възраждането. Натоварвайки се с трудната задача да разказва кратко за един от най-обговорените периоди на националната ни история, авторът умело намира оптималното съотношение между познати факти/тези/личности и някои нови изследователски модуси, свързани с осмисляне на многоликия и многозначен процес на политическа и културна модернизация на нацията ни през ХIХ век.

За специалиста и за широката публика представляват интерес съжденията върху част от жилавите непродуктивни тенденции в развоя на българската историопис по проблемите на Възраждането, които — по мнението на автора — подлежат на преосмисляне. Навлизайки в такива инфарктни зони като остарелия терминологичен апарат на знанието за епохата, двупосочната взаимност-противостояние българи/мюсюлмани в пределите на Османската империя, "Сан-Стефанската илюзия", опитният историк настоява да четем националната си история не само в сянката на националните митове и илюзии, а и в светлината на обективните исторически процеси, разгръщащи се по това време на Балканите и в цяла Европа.

Книгата прави приятно впечатление с балансирания подход по отношение представяне фактите на политическата и културната история. Любопитните детайли, свързани със стопанския кипеж, точните констатации по отношение разместванията в социалните пластове, очеркът за всекидневието на възрожденския българин, конкретизирането на политическите претенции, лансирани в пределите на мирното църковно-национално движение — това са част от повествователните ракурси в книгата, които ми дават основание да я окачествя като успешен нов прочит на старата проблематика за националния ни развой в пределите на многоликия ХIХ век. Прочит, който лично за мен представлява позитивна професионална провокация по посока на нови изследователски търсения.

"Кратка история на Българското възраждане" е книга, устремена към по-широко проблематизиране предисторията на бунтовната 1876 година в контекста на тезата, че независимо от високата цена на саможертвата, българското военно поражение в хода на Априлското въстание е фактическа предпоставка за една политическа победа. Победа, довела до възкресението на българската държавност в периода 1877-1879 година.

Българската литература

© 2001 Литературен форум