Литературен форум  

Брой 22 (463), 05.06. - 11.06.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Иван Жеков

От азбука към alphabet

Продължение от брой 21

5. Чужди думи в българския език от западните езици:

Тук главоблъсканицата е по-голяма. По следните примери ще трябва да се намери консенсус как термините и думите да бъдат изписвани от българите. Защото в отделните страни се пише по различен начин:

 

а) термини от медицината:


- абцес:
- алергия:
- анестезия:
- астма:
- бронхит:
- гимнастика:
- дифтерия:
- инжекция:
- масаж:
- наркоза:
- операция:
- ревматизъм:
- хемороиди:
немски
Abszeß
Allergie
Anästhesie
Asthma
Bronchitis
Gymnastik
Diphtherie
Injektion
Massage
Narkose
Operation
Rheumatismus
Hämorrhoiden
френски
abcès
allergie
anesthèsie
asthme
bronchite
gymnastique
diphtèrie
injection
massage
narcose
opèration
rhumatisme
hèmorroides
испански
absceso
alergia
anestesia
asma
bronquitis
gimnasia
difteria
inyecciòn
masaje
narcosis
operaciòn
reumatismo
hemorroides
английски
аbscess
allergy
аnaesthesia
asthma
bronchitis
gymnastics
diphtheria
injection
massage
narcosis
operation
rheumatism
haemorrhoids

 

от ("Langenscheidts Sprachführer Französisch", "...Spanisch", Berlin, München, 1982)

 

б) Френски думи в българския език:

Знаем колко трудно е писането на френски. Затова тук се налага да помислим дали изписването на българските думи от френски произход по начина, приет във френския, е целесъобразно. А примери за такива думи има достатъчно:

 

френски думи в българския:
- амбриаж
- аншоа
- асансьор
- банкер
- бишкоти
- бутик
- бутилка
- бюро
- каскет
- коняк
- миньор
- пижама
- ренесанс
- супа
- суфле
- тирбушон
- шампионат
- шанс
- шофьор
- фейлетон
- фрикасе
- хризантеми
- цирк
изписване на френски:
embrayage
anchois
ascenseur
banquier
biscotte
boutique
bouteille
bureau
casquette
cognac
mineur
pyjama
renaissance
soupe
soufflè
 tire-bouchon
championnat
chance
chauffeur
feuilleton
fricassèe
chrysanthemes
cirque

от ("Langenscheidts Sprachführer Französisch", Berlin, München, 1982)

 

в) Новите английски термини:

Интересна гледка представляват българските печатни издания, занимаващи се с новите компютърни технологии и Интернет. Там много технически термини от английски се пишат направо на латиница в оригинал. Половината думи на една страница са на кирилица, останалата част на латиница. Често се получават и смешни словосъчетания:

 

- Web сайта на Microsoft;

- 3D-графика;

- Sun създаде Java;

 

технически термини:
- интерфейс
- компилирам
- компютър
- офис
- пейджър
- сайт
- софтуер
- сървър
- файл
- хардуер
- чип
на английски:
interface
compile
computer
office
pager
site
software
server
file
hardware
chip

Мисля, че такива термини трябва да се приемат в оригинал.

 

6. Съкращенията на чужди термини в българския:

И тук според мен ще трябва да се установи обща норма. Да се запазят ли познатите ни български съкращения, само вече изписани с латински букви? Или да се приемат общоприетите на Запад форми? Примери:

 

- СПИН: SPIN или AIDS

- САЩ: SAST или USA

- ООН: OON или UNO

- ЦРУ: CRU или CIA

- ООП: OOP или PLO

 

7. Други проблеми за решаване:

Става дума за общоприетото изписване на думи, приети във всички европейски езици от първоначалните езици в Европа: латинския и старогръцкия.

 

буква:
- И
на български:
хибрид
психология
мистика
особено изписване на латински:
hybrid
psychologia
mystik
- Т теология
театър
термометър
theologia
theater
thermometer
- Ф физика
телеграф
философ
physik
telegraph
philosoph
- Х хор
химия
chor
chemie

 

Особено днес, във времето на Интернет, търсенето на информация посредством "търсачки" като Altavista, Northern Light, Yahoo, Web и т.н. става все по-важно: както за лични нужди така и в работата. Но това е възможно само, ако се знае правилното изписване на думите. "Исус Христос" например се пише "Jesus Christus". Ако търся информация за "Чърчил" примерно и подам на търсачката "4ur4il", ще стигна най-много до "кривата круша".

И за последно: България ще може най-сетне да внесе културното си и историческо богатство - публикувано в Интернет на латиница. За да може всеки по света да я намери, без и да знае кирилица и без да има допълнителни програми на компютъра си за писане и на кирилица! Снемането (download) на текст от Интернет, написан на кирилица в HTML-формат, е също невъзможно на стандартните западни компютри - текстът трябва първо да се отпечата на хартия и после да се препише дума по дума на екрана.

 


Не открих в тази статия сериозен аргумент за преминаване на българския език към латиница. Ако някой има какво да каже по темата - да заповяда в дискусионния форум. Що се отнася до търсачките - излишно е да обяснвам на ползващите Интернет, че повечето вече търсят и на кирилица. Проверете в Yahoo, например - намира дори "Литературен форум", търсен на кирилица! А за културното ни и историческо богатство - вие в момента го четете и то пак на кирилица. В Интернет :-) Бележка на webmaster-а

Българската литература

© 2001 Литературен форум