Литературен форум  

Брой 26 (467), 03.07. - 09.07.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Галина Гончарова, Гергана Попова

Речник "ИДИОТ"

 

"писатели на купон" (ПК) - сбирка на хора, които имат някакво отношение /действено, критическо или меценатско/ към писателския труд, осъществявано на неопределени - според възможностите и целта на организатор(а)ите - места. Въпреки утвърдената представа за индивидуализма на писателя подобни явления (ПК) се наблюдават често поради необходимостта от задоволяване на широки социални, професионални, еротични и духовни потребности. Извършените през последните години теренни проучвания регистрират както случаи на писателски трибализъм1, така и на дифузия на писателски групировки. Най-често използваните класификации на ПК са по признаци: територия, човешки ресурс, вид потребност.

I. Територия - важно е да се уточни, че този признак винаги е пряко детерминиран от повода и времето на ПК.

а/ традиционни ПК - по повод рождени или именни дни, национални и религиозни празници, с което претендират да копират функциите на обикновен купон (ОК). За тези места е най-характерен вътрешно-груповият трибализъм, за сметка на намаляване на съсловния такъв - т.е. допуска се присъствието на случайно попаднали/заварени стари приятели (най-често -ки), съученици или колеги на организатора. Най-рядък вид ПК.

б/ сезонни (ранна пролет, късна есен, зима) - задължителни след премиери, литературни четения, семинари, галванизиращи се по време на панаирите на книгата. Обикновено стартират още на самото мероприятие и продължават в близко кафене, кръчма, апартамент. Основни топоси на финиширане на този тип ПК - "Яйцето","Синият лъв", кръчмите на Радиото и на Столична Библиотека, кафенето на Палми (бивше), кафенето на в."Сега", апартаментът на П. Чухов, както и съответните им санитарни възли.

в/ миграционни - когато съответният писателски индивид напуска топоса си и за кратко се локализира в добре уреден курорт, град или държава. Тези писателски миграции за разлика от категория I.б се реализират през пролетно-летния сезон, най-вече благодарение на конкурси, празници на културата и премиери на високо ниво. Поради отдалеченост от традиционните им обиталища, там членовете на писателските групи се отдават предимно на сетивни удоволствия.

II. Човешки ресурси - не може да се говори за постоянен/ни състав/и, а само за ядро (Петър Чухов, Силвия Чолева, Катя Атанасова, напоследък Лора Шумкова и т. н.) и променливи (най-чести - Пламен Дойнов, Владо Трендафилов, Палми Ранчев, Георги Господинов и т. н.). При наличие на поне един редактор от "Литературен вестник" или Марин Бодаков се издава сертификат за качество на купона. Представителите на кръга около "Пламък" и "Български писател" засега не фигурират в изследването поради трудностите на терена.

III. Потребност:

а/ социална - поради спецификата на писателските занимания, изискващи аутистки дневен режим (допълнен с добра мебелировка или готвеща съпруга) ПК се оказва единствена възможност за общуване със себеподобни. Извършва се обмен на поверителна /интимна/ информация, писателски истории и обсъждане на антропологическите особености и аксесоарите на собствения вид.

б/ професионална - изключително важни за издигане на субекта в писателската йерархия. Именно на ПК се очертават най-ясно нейните граници, конфигурации и преконфигурации в зависимост от активността, присъствията и отсъствията на членове на състава, както и се създават и потвърждават вече наличните клиентелистки отношения.

в/ еротична - престижът на попрището се употребява при трансформацията и сублимирането на сексуални инстинкти на вербално ниво: рецитация на собствено или чуждо творчество, изясняване на личната поетика и методика на писане, носталгични разкази за извънежедневни писателски ситуации. Редките случаи на преминаване към невербално ниво са негативен фактор за запазване на целостта на ПК.

г/ духовни - намиращи удовлетворение в полезни за авторитета на участниците полемики и дискусии на философски и литературни теми, част от които прерастват в материал за бъдещи художествени произведения. Друга основна духовна потребност е слушане на елитарна музика като джаз, артрок и евентуално dark wave. Пускането и реагирането на блус-парчета е сигурен белег за деградиране на ПК и превръщането му в ОК.

 

Актуален емпиричен материал:

1.Теренни проучвания: многобройни ПК (I.б) в Петър Чухов, ПК (I.а) във Владимир Трендафилов, ПК (1.б) след премиери на Мирослав Димитров, Борис Минков, Николай Бойков, Стефан Кисьов, Пламен Дойнов, четения в Унгарския център на Йожеф Уташи, Янош Лацкфи, Томаш Прагаи, представяния на сп. "Страница" и унгарски брой на "Литвестник", конференция "Какво се случи на/в/с българската литература" (ноември 2000).

2.Интервюта с ключови информанти от ПК (I.а) в Йордан Ефтимов, Георги Господинов, Марин Бодаков, ПК (I.в) в Рожен 2000, премиера на Иван Теофилов, организирана от Божана Апостолова в Пловдив (март 2001), "Аполонии", Лайпциг 1999, четения в Пловдив, Търново, Бургас, конкурси в Шумен, Ст. Загора, Хасково.

 


1 трибализъм - понятие в културната антропология, използвано при характеризиране на автономно, затворено и ограничено от външни контакти племе или друг тип традиционно общество. [горе]

Българската литература

© 2001 Литературен форум