Литературен форум  

Брой 41 (482), 11.12. - 17.12.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Нови книги

 Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

 

Тамара Стоилова,

Тамара Стоилова, "Третият Рим. Мирните решения на руската имперска политика в Югоизточна Европа през ХVIII век", АИ "Проф. Марин Дринов", С., 2001.

 

Книгата изследва проблемите на руската външна политика. Проблемният център е: кое прави руската политика имперска, въз основа на какво нараства самочувствието на Русия.

През ХVIII в. Петербург влиза в голямата европейска политика и трайно се ориентира към Балканите, за да стане основен външен фактор в живота на Османската империя. Православието се превръща в политическа идея и държавна политика, чийто израз са руските претенции за покровителство на православните поданици на султана. Така митът за Третия Рим е представен в геополитическа светлина в едно изследване, което с богатия си фактологически материал представлява интерес не само за специалисти, но и за една по-широка аудитория, изкушена от историята.

Томислав Дяков,

Томислав Дяков, "Българският характер", АИ "Проф. Марин Дринов", С., 2001.

 

Авторът изследва характерните черти на българина от гледна точка на социокултурната антропология. Интерпретацията на множество факти – от фолклора и литературата, срещите с различни хора, наблюденията, анкетите и техният анализ при теренна работа, интервютата и мненията на интелектуалци – има за цел да докаже тезата за двойствената същност на българския характер. Убедително и интригуващо написана, книгата е отворена за всякакви мнения в търсенето на културната ни идентичност.

Ромео Попилиев,

Ромео Попилиев, "Комичното и животът на българската комедия между двете световни войни", АИ "Проф. Марин Дринов", С., 2001.

 

Опит да се прочете българската комедия между двете световни войни наново, адекватно на сегашното време, на неговите интереси и език. Предметът на изследване се полага в неговия специфичен балкански контекст и интерференции, търсят се особеностите на балканското комично, защото самите Балкани – като контактна зона на култури и влияния – благоприятстват наличието на всякакви контрасти, неочакваности, на всевъзможни трансформации.

Българската литература

© 2001 Литературен форум