Литературен форум  

Брой 42 (483), 18.12. - 24.12.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Книгите

 

Чавдар Ценов, "Щраусовете на валс"

Чавдар Ценов, "Щраусовете на валс", ИК "Стигмати", С., 2001.

 

Ама че тъжни истории! - би казал някой. Да, обаче тези истории отказват да бъдат точно тъжни. Измъкват се как ли не от едно клише, за да попаднат в друго и т.н.

Малкият човек посред чудовищната, фрагментираща го действителност; просто човекът посред абсурда на битието си - в тази посока могат да бъдат казани много думи.

Сборникът разкази на Чавдар Ценов определено е една от много добрите български книги, излизали през последните години. Сплин, абсурд, някаква безметежна мизерия и в нея - човекът, експериментиращ със себе си, със собствените си граници - един кошмарен "реализъм", който не става за нищо друго освен за описване... и за четене, разбира се.

Юрий Дачев, "Стоянка Мутафова. Когато се подстригват мравките"

Юрий Дачев, "Стоянка Мутафова. Когато се подстригват мравките", изд. "Слънце", С., 2001.

 

Много смях и много мъдрост ще откриете в книгата-биография на Стоянка Мутафова. В нея голямата комична актриса показва "сериозното" си лице, провокирана от Юрий Дачев. Сцени от живота й, размисли, интересни факти из близката история на българската култура, както и "моментални" портрети на множество известни нейни личности - всичко това е разказано изключително увлекателно и с добре намерена дистанция. А житейските и творческите перипетии на Ст. Мутафова дори сами по себе си са достатъчни, за да направят едно невероятно интригуващо четиво.

"Ако по кикота не можеш да разбереш един човек дълбок ли е, или не е, по какво друго ще го познаеш?" (С. Мутафова) - донякъде такъв е и лайтмотивът на чудесно моделираната от Юрий Дачев книга за Стояна.

Лъчезар Георгиев. "Теория на книгоиздателския процес. Аспекти, проблеми, тенденции."

Лъчезар Георгиев. "Теория на книгоиздателския процес. Аспекти, проблеми, тенденции." УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Т., 2001

 

Това е изследване върху многообразните аспекти на книгоиздателската дейност. Основните акценти са свързани с теоретични познания за шрифтовете и за начина на ошрифтяване, за формата на книгата и принципите при оформянето на заглавията, за колонцифрите и специфичните оформителски средства. Можете да получите познание за белите и наборни полета, за вида на набора, за видовете хартия и видовете печат, за книговезките процеси. Съществено място е отделено на оформлението на авантитулната, контратитулната и титулната страници, на композирането на въвеждащите текстове в книгата като посвещение, мото, предговор, послеслов, на справочните и спомагателни текстове – показалци (указатели), резюмета, списъци със съкращенията, книжна анотация, съдържание на книгата, речник на чуждите думи. Заключителната глава разглежда формирането на цената на книгата и маркетинговата стратегия на издателството. Изданието е принос към теоретичните проучвания на книгоиздателския процес.

Лъчезар Георгиев е автор на 25 художествени и научни книги, на студии и монографии, както и над 60 научни студии и статии в научната периодика. Той е ръководител на Университетското издателство "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново от 1992 г. досега, доктор по филология и книгоиздаване, преподавател по специалността "Книгоиздаване" във Филологическия факултет на ВТУ.

 

Нови книги

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

 

"Творецът в югоизточноевропейските култури"

"Творецът в югоизточноевропейските култури", АИ "Проф. Марин Дринов", С., 2001.

 

Сборникът със съставители Лилия Кирова и Пенка Данова е организиран около феномена на твореца в контекста на балканските култури в периода ХV-ХХ век. Духовникът, писателят, човекът на изкуството, много общо конципирани в представата за интелектуалеца, са диахронно описани в своето културно битие, разпъвано между традицията и модерността. Изданието включва статии на А. Балчева, Р. Станчева, Р. Конева, И. Христова, Т. Кордоловски, П. Данова, Р. Заимова, А. Алексиева, В. Димова, М. Жечев, Сп. Паскалевски и др.

Елена Тодорова, Рада Панчовска, Честотен речник на българската публицистика (1944-1989)

Елена Тодорова, Рада Панчовска, Честотен речник на българската публицистика (1944-1989), АИ "Проф. Марин Дринов", С., 2001.

 

Второто допълнено издание на Честотния речник на българската публицистика се базира на половинмилионна текстова извадка из страниците на централните български ежедневници от 60-те и 70-те години.

Изданието е предназначено за научни работници, преподаватели и студенти (филолози, журналисти, социолози и др.), както и за по-широк кръг читатели, които се интересуват от българския език и от проблематиката на връзките: език – култура, език – политика, език – общество.

Българската литература

© 2001 Литературен форум