Литературен форум  

Брой 21 (505), 28.05.2002 - 3.06.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

ЗАЩИТА

Владислав Богоров
адвокат

Как да проведем митинг където искаме и това да бъде законно?

 

Искате разрешение от кмета. Ако ви разреши, проблемът е приключен. Въпросът е какво да се прави, ако ви забрани? Отговорът е, че митингът няма да бъде забранен, ако преодолеете кметската заповед по реда на ал. 4 от чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ДВ, бр. 10 от 1990г.).

Забраната е в заповедна форма. Кметът пише "Забранявам" или "Не разрешавам". Препис от нея общината изпраща на полицията.

Организаторът на събранието, митинга или манифестацията може да обжалва забраната - казва ал. 4 - пред ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ. Законът е стар и използва понятия от комунистическото законодателство. Под ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ следва да разбираме Общинския съвет по смисъла на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Една заповед (съответно забрана) се обжалва винаги пред висшестоящ и никога пред нисшестоящ орган. Не може да се оплакваш от началника пред неговия подчинен най-малкото понеже подчиненият не може да отмени заповедите на своя началник! А в общините няма друг орган, който да стои над кмета освен Общинския съвет. Не може да разбираме под ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ самото кметство, понеже последното е подчинено на кмета. Кметството не е нищо друго, освен администрацията на кмета, служителите на общината. Освен това, Законът за местното самоуправление и местната администрация не познава органа КМЕТСТВО по същия начин както Конституцията не познава учреждението ПРЕЗИДЕНТСТВО. Това са понятия, съществуващи в живота, но не и в света на правото. Действащото право говори за КМЕТ и за ПРЕЗИДЕНТ, като подразбира не само самия кмет и самия президент, но и техните администрации.

Съгласно ал. 4, Общинският съвет се произнася в срок от 24 часа. Ако не спази този срок - съгласно следващата алинея - събранието, митингът или манифестацията могат да се проведат. Непроизнасянето означава разрешение. Липсата на отговор отменя кметската заповед. Не са необходими никакви други действия, никакви молби, уведомителни писма или разрешения. Просто отивате на митинг. Той е разрешен на мястото и във времето, които сте указали в уведомителното си писмо до кмета, с което цялото правно производство е започнало.

В деня на протеста полицаите са снабдени със заповед за вашето разгонване, а вие нямате никакъв документ. Длъжни сте да им покажете жалбата си до Общинския съвет и входящия номер. С последния доказвате:

1. какво

2. до кого

3. на коя дата

4. В КОЙ ЧАС сте подали.

Оттук насетне върху Общината тежи доказателствената тежест да установи, че Общинският съвет се е произнесъл по жалбата ви. Ако тя не го установи, остава митингът да е разрешен.

Законът за събранията, митингите и манифестациите не говори за ЕДИН ДЕН, а за ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЧАСА. Двете неща в правото не са равнозначни. ЕДИН ДЕН е срок, който се брои на дни. Започва да тече на следващия от подаването на жалбата ден. Тоест, подаваме в сряда, срокът изтича с края на работното време в четвъртък. Почивните дни не се броят: ако документът е подаден в петък, срокът изтича в понеделник.

Иначе стои въпросът, когато законодателят говори не за дни, а за часове. Срокът започва да тече с подаването на документа (в случая на жалбата) и неработните дни се броят. Срокът за произнасяне от страна на Общинския съвет по жалба, която е подадена в 15 часа в петък, изтича в 15 часа, събота. Това, че Общинският съвет не се е събирал през това време е без значение: срокът е изтекъл.

Общинският съвет е колективен орган, съответно трябва да се произнесе ако е налице кворум и с гласуване. Произнасянето на неговия председател по реда на чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите е нищожно. Нищожно е и произнасянето на кмета. Ако председателят се произнесе вместо Общинския съвет, неговото становище има същото значение, ако по въпроса се произнесе председателя на ХЕИ или пък някой случаен минувач.

Та, малко вероятно е, че Общинският съвет ще се събере на извънредна сесия, тъкмо за да се произнесе по вашата жалба. Следователно кметската забрана ще бъде отменена.

Да се провежда забранен митинг не е препоръчително. Закон за събранията, митингите и манифестациите предвижда не глоба, а наказателна отговорност за организатор, който проведе забранен или продължи да провежда прекратен митинг. Наказанието е ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА до една година. Тоест, от три месеца, до една година, понеже минималния срок на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, предвиден в Наказателния кодекс, е три месеца.

Българската литература

© 2002 Литературен форум